Od 2008 roku pracuję online

Czego potrzeba do sukcesu firmy online?

 Już dzisiaj premiera wywiadu na konferencji „Superkobiety onlajnu” pt.: „Pasja to za mało, czyli czego jeszcze potrzeba do sukcesu w biznesie online” z udziałem Izy Wojtaszek.
Wstęp wolny. Zapraszamy. Do zobaczenia!
Link do konferencji: https://lnkd.in/dHt8YW8W

Aktualizacja:

Oto co napisała organizatorka po wydarzeniu:

„Śpie­szę do Cie­bie ze świetną wia­do­mo­ścią, że Twoja pre­lek­cja na temat „Pasja to za mało, czyli czego jesz­cze potrzeba do suk­cesu w bizne­sie online” cie­szyła się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem uczest­ni­czek wyda­rze­nia. Miała pra­wie 600 wyświe­tleń!

To naprawdę był nie­zwy­kle inte­re­su­jący wywiad i dzię­kuję Ci, że zechcia­łaś podzie­lić się swoim doświad­cze­niem w tema­cie skła­do­wych suk­cesu w bizne­sie online. 

Twoje słowa tra­fiły do serc wielu uczest­ni­czek, co czuć było pod­czas trans­mi­sji nagra­nia na gru­pie na Face­bo­oku, a zwłasz­cza patrząc na komen­ta­rze! Można było poczuć auten­tyczną eks­plo­zję ener­gii!

Mnie oso­bi­ście serce rosło, gdy czy­ta­łam lek­cje, jakie uczest­niczki wzięły dla sie­bie z Two­jego wystą­pie­nia. Dla­tego jesz­cze raz naprawdę i szcze­rze dzię­kuję za podzie­le­nie się swoją wie­dzą i doświad­cze­niem <3.
Mam nadzieję, że będzie nam jesz­cze nie­jed­no­krot­nie dane spo­tkać się na swo­jej bizne­so­wej dro­dze. – Karolina Kizińska

 Interesuje Cię tematyka prowadzania działalności online?

Zapraszam do lektury książki, która była tematem przewodnim wystąpienia: http://pasjatozamalo.pl/. Ponadto możesz skorzystać z programu „Własny lot”: https://pracanawymiar.pl/stworz-lista/